ร่วมงานกับเรา

คุณสมบัติ:

 1. ควบคุมดูแลการบริหารงานในแผนกบัญชีทั้งหมด
 2. ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับของทางบริษัทฯ
 3. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาเป็นระยะ
 4. ประสานงานกับพนักงานภายในแผนกถึงนโยบายของทางบริษัทฯ
 5. ประสานงานระหว่างแผนกเพื่อให้การทำงานสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. ปฏิบัติตามนโยบายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

คุณสมบัติ:

 1. ควบคุมดูแลงานด้านการรับคำสั่งซื้อ พร้อมทั้งติดตามผลการทบทวนการรับคำสั่งซื้อของผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 2. ควบคุมดูแลงานด้านการขายอุปกรณ์ / อะไหล่ ต่างๆ พร้อมทั้งการเสนอราคากับลูกค้า
 3. ดูแลเรื่องการรับหัวรถจากลูกค้าพร้อมทั้งการยืนยันการรับรถเพื่อออกเลขที่งานผลิตให้กับหัวรถ
 4. ดูแลการออกเลขที่งานทั้งงานผลิตรถ, ผลิตงานเพิ่มเติม และผลิตชิ้นส่วน/อุปกรณ์ใช้ภายในโรงงาน
 5. ดูแลเรื่องการออกใบอนุญาตการเคลื่อนย้ายรถเข้า-ออกจากโรงงาน
 6. ดูแลเรื่องการแจ้งส่ง และการส่งมอบสินค้า

คุณสมบัติ:

 1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงานเพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานหรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
 2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
 3. ส่งเสริม สนับสนุน พิจารณาข้อบังคับและคู่มือตามกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
 4. สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้น อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
 5. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิด ชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้างหัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
 6. วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ
 7. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง
 8. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง
 9. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
 10. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

คุณสมบัติ:

 1. ควบคุมดูแลงานด้านการสรรหาบุคลากรให้ได้ตามความต้องการ
 2. งานด้านการจัดเก็บบันทึกและเอกสารประวัติพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ
 3. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเรื่องสรรหาบุคลากร ประกันสังคมสรรพากร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. ควบคุมดูแลงานด้านการรวบรวมหัวข้อหลักสูตรการฝึกอบรมและจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี
 5. ควบคุมดูแลงานด้านการฝึกอบรมให้ได้ตามแผนการฝึกอบรม
 6. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการจัดหาวิทยากรในการฝึกอบรม รวมถึงการฝึกอบรมภายนอกบริษัทฯ

คุณสมบัติ:

 1. ควบคุมดูแลงานตรวจสอบและพิจารณาการสั่งซื้อโดยเปรียบเทียบราคาและคุณภาพโดยละเอียด
 2. จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบายและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กร
 3. ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่างๆ ในระหว่างจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เป็นตัวแทนติดต่อประสานงานขององค์กรและผู้ขายสินค้า
 5. เจรจาติดต่อซื้อขายเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
 6. ตรวจสอบการรับมอบสินค้าและยืนยันคุณภาพสินค้า

คุณสมบัติ:

 1. ดวบคุมดูแลงานด้านการสรุปงานตามใบสั่งซื้อ
 2. ควบคุมดูแลงานด้านการออก BOM โดยสรุปจากสเปคให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
 3. ควบคุมดูแลงานด้านการจัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อตอบสนองงานผลิต
 4. ติดตามความคืบหน้างานผลิตตามแผนการผลิต
 5. ควบคุมดูแลงานในส่วนที่รับผิดชอบในระบบงานคุณภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
 6. ควบคุมดูแลผู้ใต้บังบัญชาให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

คุณสมบัติ:

 1. ควบคุมดูแลงานด้านออกแบบและคำนวณโครงสร้างตามหลักวิศวกรรม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 2. ควบคุมดูแลงานด้านการเขียนแบทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแบบ
 3. ควบคุมดูแลการจัดเก็บและการแจกจ่ายแบบ
 4. ควบคุมดูแลงานในส่วนที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายระบบงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คุณสมบัติ:

 1. ควบคุมดูแลการตรวจสอบวัตถุดิบก่อนนำเข้ากระบวนการผลิต
 2. ควบคุมดูแลการตรวจรับวัตถุดิบของลูกค้า
 3. ควบคุมดูแลการจัดเก็บและการเบิก-จ่ายวัตถุดิบของลูกค้า
 4. ประสานงานกับแผนกพัสดุเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบวัตถุดิบ
 5. ควบคุมดูแลงานในส่วนที่รับผิดชอบในระบบงานคุณภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
 6. ควบคุมการความสะอาดหลังจากปฏิบัติงานให้ได้ตามที่โรงงานกำหนด
 7. ชี้บ่ง Aspect และความเสี่ยงจากการทำงาน พร้อมประเมินเมื่อมีกิจกรรมหรือการทำงานแบบใหม่ที่อาจส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจากการทำงาน
 8. ควบคุมดูแลเครื่องทดสอบงานต่างๆ ให้มีความพร้อมและความปลอดภัยสำหรับการใช้งานอยู่เสมอ

คุณสมบัติ:

 1. บริหารงานด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 2. บริหารงานด้านงานอิเล็คทรอนิกส์
 3. บริหารงานด้านการวางแผนการซ่อม บำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ให้พร้อมและเพียงพอต่อการผลิต
 4. ติดตามดูแลงานด้านอิเลคทรอนิกส์และงานด้านการซ่อม/บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 5. เป็นกรรมการบริหารระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 6. ติดตามและควบคุมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
 7. ปฏิบัติตามนโยบายบริษัทฯ และนโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

คุณสมบัติ:

 1. ควบคุมดูแลการประกอบชิ้นส่วนให้ได้คุณภาพและจำนวนตามกำหนดการผลิตชิ้นส่วน
 2. ควบคุมดูแลการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตให้อยู่ในสถานที่เหมาะสม
 3. ควบคุมดูแลการแก้ไขของเสียที่เกิดจากการผลิต
 4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดในงานผลิต
 5. ควบคุมดูแลงานในส่วนที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายระบบงานคุณภาพ
 6. ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
 7. ปฏิบัติตามนโยบายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
 8. ควบคุมดูแลและตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของพนักงานให้มีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 9. ควบคุมดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 10. ควบคุมการจำกัด/ส่งคืน/สิ่งของที่เป็นมลพิษให้กับฝ่ายที่รับผิดชอบ
 11. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานที่จะทำให้เกิดมลพิษต่างๆ

คุณสมบัติ:

 1. ควบคุมดูแลการผลิตชิ้นส่วนให้ได้คุณภาพและจำนวนตามกำหนดการผลิตชิ้นส่วน
 2. ควบคุมดูแลการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตให้อยู่ในสถานที่เหมาะสม
 3. ควบคุมดูแลการแก้ไขของเสียที่เกิดจากการผลิต
 4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดในงานผลิต
 5. ควบคุมดูแลงานในส่วนที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายระบบงานคุณภาพ
 6. ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
 7. ปฏิบัติตามนโยบายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
 8. ควบคุมดูแลการให้อุปกรณ์ safety ของพนักงาน
 9. ควบคุมดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 10. ดูแลพื้นที่ให้มีความปลอดภัยในการทำงานและไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติ:

 1. ควบคุมดูแลการตัด-พับชิ้นส่วนให้ได้คุณภาพและจำนวนตามกำหนดการผลิตชิ้นส่วน
 2. ควบคุมดูแลการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตให้อยู่ในสถานที่เหมาะสม
 3. ควบคุมดูแลการแก้ไขของเสียที่เกิดจากการผลิต
 4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดในงานผลิต
 5. ควบคุมดูแลงานในส่วนที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายระบบงานคุณภาพ
 6. ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
 7. ปฏิบัติตามนโยบายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
 8. ควบคุมดูแลการให้อุปกรณ์ safety ของพนักงาน
 9. ควบคุมดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 10. ดูแลพื้นที่ให้มีความปลอดภัยในการทำงานและไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติ:

 1. ควบคุมดูแลงานด้านการจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 2. ควบคุมดูแลงานด้านงานอิเล็คทรอนิกส์
 3. ควบคุมดูแลงานส่วนที่รับผิดชอบไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 4. ควบคุมดูแลงานในส่วนที่รับผิดชอบให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 5. ควบคุมดูแลผู้ใต้บังบัญชาให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
 6. ปฏิบัติตามนโยบายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

คุณสมบัติ:

 1. ประสานงานระหว่างแผนกเพื่อให้การทำงานสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ปฏิบัติตามวิธีการปฎิบัติงานเรื่องการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
 3. ปฏิบัติงานและการจัดเก็บของเสียที่เกิดจากการซ่อมทั้งภายในและภายนอกให้ถูกวิธีไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในขณะที่ปฏิบัติงาน
 4. ปฏิบัติงานให้ถูกต้องไม่เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น

คุณสมบัติ:

 1. ควบคุมดูแลงานเชื่อมให้ได้คุณภาพและจำนวนตามกำหนดการผลิตชิ้นส่วน
 2. ควบคุมดูแลการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตให้อยู่ในสถานที่เหมาะสม
 3. ควบคุมดูแลการแก้ไขของเสียที่เกิดจากการผลิต
 4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดในงานผลิต
 5. ควบคุมดูแลงานในส่วนที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายระบบงานคุณภาพ
 6. ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
 7. ปฏิบัติตามนโยบายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
 8. ควบคุมดูแลและตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้มีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 9. ควบคุม กำจัด ส่งคืนสิ่งของที่เป็นมลพิษให้กับฝ่ายที่รับผิดชอบ
 10. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานที่จะทำให้เกิดมลพิษต่างๆ
 11. ควบคุมการใช้งานห้องสีให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดอันตราย

คุณสมบัติ:

 1. ควบคุมดูแลงานสีให้ได้คุณภาพและจำนวนตามกำหนดการผลิตชิ้นส่วน
 2. ควบคุมดูแลการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตให้อยู่ในสถานที่เหมาะสม
 3. ควบคุมดูแลการแก้ไขของเสียที่เกิดจากการผลิต
 4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดในงานผลิต
 5. ควบคุมดูแลงานในส่วนที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายระบบงานคุณภาพ
 6. ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
 7. ปฏิบัติตามนโยบายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
 8. ควบคุมดูแลและตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้มีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 9. ควบคุม กำจัด ส่งคืนสิ่งของที่เป็นมลพิษให้กับฝ่ายที่รับผิดชอบ
 10. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานที่จะทำให้เกิดมลพิษต่างๆ
 11. ควบคุมการใช้งานห้องสีให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดอันตราย